Strategisch advies en onderzoek

U bent ervan overtuigd dat publiek-private samenwerking uw organisatie verder brengt, maar waar begint u? Van Amstel Advies brengt voor u in kaart wat de kansen zijn en wat er nodig is voor een succesvolle start.

Analyse arbeidsmarkt

Hoe ziet het speelveld rondom uw thema eruit? Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt en werkgelegenheid, onderwijs of ondernemersklimaat? Met welke recente ontwikkelingen moet u rekening houden?

Inventarisatie stakeholders

Wij brengen in beeld welke stakeholders een rol kunnen spelen bij een publiek-private samenwerking, wat hun toegevoegde waarde is en wat de voordelen voor henzelf zijn. Dit kan op basis van beleidsstukken en bureauonderzoek, maar wij kunnen ook gesprekken met alle stakeholders voeren.
Plan van aanpak start publiek-private samenwerking
Dit plan van aanpak brengt het speelveld en de stakeholders in kaart. Op basis daarvan worden gerichte doelen en daaraan verbonden acties gekozen en omschreven. Daarbij gaat het zowel om het bredere perspectief als om concrete meetbare doelen zoals aantal te behalen plaatsingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is in het plan te vinden wat er nodig is voor het project, zoals menskracht, middelen en commitment van stakeholders. Tot slot bevat het plan de concrete planning van de actiepunten voor de eerste periode. Indien gewenst kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Verandermanagement

Een publiek-private samenwerking vraagt doorgaans om een nieuwe werkwijze. Het is belangrijk iedereen in de deelnemende organisaties daarin mee te nemen, en de voordelen te laten zien. Wij adviseren u over de meest effectieve manier om dit te doen. Wij kijken van buiten naar de situatie en spreken de taal van ambtenaar en ondernemer. Daardoor zien we vaak onverwachte, effectieve manieren om verandermanagement in te zetten. Ons advies kan onderdeel zijn van een breder plan van aanpak, maar wij kunnen u ook adviseren over verandermanagement in een bestaand of net gestart project. Desgewenst kunnen wij u ook op de werkvloer ondersteunen.


Rapportage

Wat zijn de kwantitatieve én kwalitatieve opbrengsten van het project? Hoeveel arbeidsplaatsen, toeristische bezoekers of betrokken ondernemers levert het op? Hoe zijn de samenwerking en synergie verbeterd? Wat zijn onverwachte winstpunten en wat de leermomenten? Een onderzoek naar en analyse van de resultaten levert overtuigende antwoorden. Wij verzorgen een evaluatie waarin we 360 graden-feedback vragen aan en over alle betrokkenen. Deze resultaten analyseren we en we formuleren successen en aanbevelingen. Dit doen we desgewenst ook in samenwerking met wetenschappelijke instituten. De onderzoeksmogelijkheden van Van Amstel Advies zijn ook beschikbaar voorprojecten waar wij niet bij opzet of implementatie betrokken zijn.

Nieuw: dienstverlening Banenafspraak

De Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten moet ervoor zorgen dat meer werknemers met een arbeidsbeperking bij gewone werkgevers aan de slag komen. De wet zorgt ervoor dat bijgehouden kan worden of werkgevers erin slagen om de beloofde 125.000 extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Het verplichte quotum uit de wet fungeert als de stok achter de deur. Van Amstel Advies zorgt voor een lokale- en regionale infrastructuur, project of initiatief waarbij partijen (gemeenten, UWV, bedrijfsleven en werkzoekenden met een arbeidsbeperking) elkaar vinden.

Klik hieronder op de case studies.