Disclaimer

Van Amstel Advies website disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Van Amstel Advies heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Van Amstel Advies staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van Amstel Advies aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Van Amstel Advies wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Van Amstel Advies garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Van Amstel Advies website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Van Amstel Advies niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Van Amstel Advies wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Van Amstel Advies, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Van Amstel Advies website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Amstel Advies, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de Van Amstel Advies website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.