Onderzoek in het sociale domein

Het voorportaal belicht, gemeente Hoogeveen

Rond 2007 ontstond er een daling van het aantal mensen dat een WWB-uitkering krijgt. De gemeente Hoogeveen wilde weten waar deze daling door veroorzaakt werd. Ligt deze in een strengere maar rechtvaardige selectie bij de toekenning, en een toename van de werkgelegenheid? Of vallen wellicht mensen ongewild tussen wal en schip? Van Amstel Advies bracht de groep wegblijvers/afvallers aan de poort nader in beeld. Waarom zetten mensen de uitkeringsaanvraag uiteindelijk niet door, of waarom is de uitkering uiteindelijk afgewezen? En kunnen deze mensen dan alsnog in hun eigen levensonderhoud voorzien? Naast onderzoek naar de doelgroep zijn ook de ingezette instrumenten geëvalueerd, zowel vanuit het perspectief van de kandidaat als van de dienstverlener. De combinatie heeft geleid tot aanbevelingen voor doorontwikkeling van de instrumenten.

Internationaal onderzoek ‘ Activating States’

De laatste vijftien jaar zien we een terugtrekkende overheid in de organisatie van de sociale zekerheid. Er wordt meer gebruik gemaakt van private organisaties voor publieke diensten, en de rol van de burger is veranderd. Er is sprake van een wederzijdse verplichting in de sociale zekerheid en een toenemende focus op zelfredzaamheid. Dit is een ontwikkeling die niet alleen in Nederland, maar in de hele Westerse wereld speelt. In 2008/2009 is onderzocht wat deze ontwikkelingen betekenen voor de activiteiten van uitvoerend personeel (zoals klantmanagers, re-integratiecoaches). Dit was een herhaling van een onderzoek uit 2000 waarin re-integratie in Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Britannië en Nederland werd vergeleken. Van Amstel Advies was in opdracht van de Universiteit van Amsterdam betrokken bij de analyse van de Nederlandse situatie. Het onderzoek leverde inzichten op voor beleidsmakers om hun toekomstige strategieën op te baseren.

Benchmark Work First

Loonkostensubsidie is een vaak ingezet instrument om werkgevers te stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Een verminderde productiviteit of kwaliteit kan zo (tijdelijk) worden gecompenseerd. De werknemer doet arbeidservaring op zodat in de toekomst een baan zonder subsidie mogelijk is. Van Amstel Advies ontwikkelde in 2010 met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies de Benchmark Work First. Hiermee konden gemeenten systematisch het eigen gebruik van loonkostensubsidies vergelijken met andere gemeenten. De Benchmark geeft gemeenten inzicht in succes- en faalfactoren en de manier waarop loonkostensubsidie het meest doeltreffend is.