Van Amstel Advies
Staatssecretaris Klijnsma: “Nieuw Werk past mooi binnen de contouren van het sociaal akkoord”.
Implementatie

Een goede match tussen ondernemers en kandidaten (werkzoekenden); dat staat centraal in de aanpak ‘Nieuw Werk’ van de MUG-Gemeenten.

In de afgelopen zes maanden hebben 75 kandidaten (werkzoekenden) via deze innovatieve werkgeversbenadering de weg terug gevonden naar de arbeidsmarkt. De personeelsvraag van ondernemers staat daarbij centraal. De gemeente selecteert als personeelsleverancier talentvolle potentiële werknemers die bij het bedrijf passen.

Reden voor staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  om op maandag 30 september de MUG-Gemeenten te  bezoeken om zo kennis te nemen van de succesvolle aanpak ‘Nieuw Werk’ in de praktijk. Tijdens een rondje op de golfbaan sprak ze met Mark Heymans, die via deze aanpak aan een baan gekomen is op de golfbaan en nu voor de gelegenheid chauffeur van de staatssecretaris was in het golfkarretje. Daarna sprak zij met  ondernemers, kandidaten die aan het werk zijn, en relatiemanagers van de gemeente.

De staatssecretaris was na afloop zeer onder de indruk van deze innovatieve aanpak.  “Het past mooi in het sociaal akkoord, en ik word hier heel vrolijk van”.


Staatssecretaris Jetta Klijnsma met Mark Heymans

Voor meer informatie over de aanpak zie bijgaande flyer en nieuwsbrief.

 
Gemeenten Groesbeek en Millingen a/d Rijn
Advies, Proces- en Project management

 

Gemeenten Groesbeek en Millingen a/d Rijn.

De gemeenten Groesbeek en Millingen a/d Rijn hebben de afgelopen periode geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak voor een duurzame werkgeversbenadering: ‘Nieuw Werk’.

Uitgangspunt is om re-integratie van mensen die aan de zijlijn staan, op de werkvloer zelf te laten plaatsvinden. Ondernemers geven aan wat zij daarbij nodig hebben, de gemeente faciliteert.

De nieuwe werkgeversbenadering heeft tot een kwaliteitsslag geleid. De betrokken relatiemanagers (voorheen klantmanagers) hebben grote stappen gezet in hun (persoonlijke) ontwikkeling, eerste ervaringen opgedaan met resultaat verantwoordelijk werken en zijn van een aanbod gestuurde dienstverlening geleidelijk over gegaan naar een vraag gestuurde dienstverlening. Door te investeren in eigenaarschap, door handelingsperspectief te bieden en door individuele werknemers te begeleiden zijn ruim 75 mensen weer aan de slag. Effectieve samenwerking is de basis voor dit succes.

Om de effectiviteit van de werkgeversbenadering en kandidaatbenadering te vergroten is Van Amstel Advies gevraagd om de interne en externe processen en de onderlinge samenwerking dusdanig te stroomlijnen waardoor de afdeling Sociale Zaken, ook na de fusie in 2015, toekomstbestendig is.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne van Amstel, 06-242 35 984.

 
Werktop
Implementatie

 

 

WERKTOP

De komende jaren krijgen gemeenten te maken met forse bezuinigingen, terwijl als gevolg van de economische crisis mensen in toenemende mate een beroep (zullen) doen op gemeenten. Nog sterker dan ooit is effectief re-integratiebeleid van belang. Maar wat kunnen gemeenten doen als de beleidsruimte optimaal is benut en de uitvoering zo efficiënt mogelijk is ingericht? Of een kandidaat (werkzoekende) uitstroomt in een reguliere baan hangt in hoge mate samen met de conjunctuur (de beschikbaarheid van banen) én van de bereidheid van ondernemers om kandidaten (werkzoekenden) in dienst te nemen.

Ten aanzien van het eerste element is de invloed van gemeenten beperkt, ten aanzien van het tweede element ‘de bereidheid van ondernemers’ niet. Het project WERKTOP legt dan ook hier de focus.

In het project WERKTOP trekken publieke en private partijen samen op om enerzijds re-integratie en duurzame uitplaatsing van kandidaten (werkzoekenden) op de werkvloer bij ondernemers plaats te laten vinden en anderzijds het tot stand brengen van een duurzame relatie (relatiebenadering) tussen gemeente en ondernemers.

Via onder meer subsidie van Instituut Gak (1) worden in drie gemeenten in Nederland pilots opgezet, genaamd WERKTOP. Als voorbeeld voor de pilots geldt het ‘Zoetermeerse model’.

Het betreft een publiek-private werkgeversdienstverlening, waarbij ondernemers en gemeente vanaf het begin tot aan het eind, op strategisch en op uitvoerend niveau samenwerken om kandidaten (werkzoekenden) te laten re-integreren op de werkvloer en vervolgens uit te laten stromen naar een reguliere baan (uit de uitkering). Hierbij zijn de centrale elementen:

- publieke en private partijen trekken samen op: cocreatie van begin tot eind;

- re-integratie vindt op de werkvloer van ondernemers plaats;

- de ondernemers zijn klanten en de werkzoekenden zijn kandidaten;

- relatiebeheer van kandidaten en ondernemers ligt in één hand.

De WERKTOP-aanpak wordt structureel verankerd. Aan het eind is er een methodiek ontwikkeld waarin de condities staan beschreven voor het inrichten van een succesvolle (boven)lokale werkgeversbenadering, gebaseerd op regievoering door ondernemers. De aanpak kan daarmee uitgerold worden naar andere plekken.

Het onderscheidende van deze aanpak is de kanteling in werkwijze. Ondernemers zijn niet alleen betrokken maar zijn de motor van het initiatief: co-creatie op alle niveaus en van begin tot eind.

Daarnaast is er een begeleidingscommissie actief, onder voorzitterschap van Professor dr. Arnold Heertje, die de voortgang van het project WERKTOP bewaakt. Leden zijn voorzitters van lokale ondernemersverenigingen en vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.

Het project WERKTOP kent een looptijd van 13 maanden. De startdatum is 1 oktober 2012.

In het voorjaar van 2014 worden tijdens een landelijke conferentie de resultaten en opbrengsten (waaronder de methodiekontwikkeling) gepresenteerd.

Voor informatie:

Yvonne van Amstel, 06-24235984

 

 

(1) Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

 

 

 
Onderzoek wijkaanpak Ymere
Onderzoek

Opdrachtgever: Woningcorporatie Ymere, Amsterdam.

Ymere, een woningcorporatie in de metropoolregio Amsterdam met een bezit rond de 83.800 verhuureenheden, streeft ernaar dat mensen in hun eigen wijk kunnen wonen, leven én groeien. Daarom investeert Ymere, onder andere in leerwerktrajecten en stageplaatsen in de buurt. In 2010 investeerde Ymere in 58 projecten op het gebied van werk, wijkeconomie en ondernemerschap.

Lees meer...
 
Zoetermeer, ‘Beste Sociale Dienst van Nederland 2010’
Advies, Proces- en Project management

Zoetermeer, ‘Beste Sociale Dienst van Nederland 2010’

Van Amstel Advies heeft het proces begeleid voor de gemeente Zoetermeer op weg naar de titel ‘Beste Sociale Dienst van Nederland 2010’.


De jury onder voorzitterschap van Jacques de Boer, voormalig directeur van de sociale dienst van Hengelo, heeft de deelnemende sociale diensten beoordeeld op basis van de aspecten: klantgerichtheid, doelmatigheid, bedrijfsvoering, rechtmatigheid, duurzaamheid en innovatie. Zoetermeer scoorde met name op de aspecten doelmatigheid, bedrijfsvoering en innovatie hoger dan de andere deelnemers.

 

Lees meer...
 
Workshop ‘Scenario’s van Work First’
Implementatie

Opdrachtgever
‘Het WERV-verband’ Gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
Workshop ‘Scenario’s van Work First’

In de workshop werden op basis van een belangeninvenatarisatie diverse scenario’s van Work First met het bijpassend instrumentarium (sturingsinstrumenten) uitgewerkt.

 

Lees meer...
 
Over Van Amstel Advies